مدعیان دروغین

آیا شما هم این دروغ را شنیده اید که
وصی امام زمان علیه السلام ظهور کرده است؟